Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.jomax.pl A. Definicje Sprzedawca i Usługodawca PHU JOMAX Marek Śmitrowski ul. Marchołta 30 03-110 Warszawa REGON 017301429, NIP 5242395602, poczta elektroniczna sklep@jomax.pl Kupujący – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Konsument - kupujący , osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą , który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) Sprzedawca – sklep PHU JOMAX Marek Śmitrowski ul. Marchołta 30 03-110 Warszawa NIP , Tel. mail – jomax@jomax.pl, rachunek bankowy – Bank Zachodni WBK 75 1090 1841 0000 0001 2043 1882 Sklep internetowy – umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest droga elektroniczną i dostawa towarów odbywa się drogą wysyłki. Konsultant – osoba zajmująca się obsługą sklepu internetowego, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, soboty 9-13. Tel. Tel/fax 226751438 Tel.kom. 502041967 Dzień roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku, wykluczając święta państwowe. Produkt- towar oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym. Regulamin niniejszy regulamin B. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną/li> Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez Sklep Internetowy usługi: utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym przetwarzanie formularza zamówienia produktów w Sklepie Internetowym za zgodą konsumenta - rozsyła "newsletter" Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczne jest posiadanie komputera podłączonego do sieci Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową (systemy Internet Explorer wersja 8.0, Mozilla Firefox wersja 3.0 lub inne równoważne), posiadanie konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego Kupujący - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. Sprzedawca - sklep PHU JOMAX Marek Śmitrowski sprzedaje towary wyłącznie odbiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz zakupu dokonują w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym przy sprzedaży nie mają zastosowanie przepisy o ZWROCIE TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA ani pozostałe przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000. Do każdej transakcji na zakupione produkty wystawiamy fakturę . Zamówienie można składać drogą elektroniczną na stronie www.sklep.jomax.pl lub telefonicznie uzgadniając szczegóły z naszym Konsultantem. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. C . Zamówienie. Realizacja zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przed złożeniem zamówienia. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailowe drogą mailową. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupujący drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony. Zamówienie drogą mailową można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, sob. 9-13. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia, nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu Sprzedawca przesyła Kupującemu maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Przy zamówieniu telefonicznym Konsultant potwierdza słownie przyjęcie zamówienia lub na życzenie Kupującego przesyła mu maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia przez sprzedającego następuje : a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze. b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę Termin realizacji zamówienia - w przypadku towarów gotowych w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt.9 . W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. D. Ceny. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i zawierają podatek VAT 23% (Ceny brutto). Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.sklep.jomax.pl ,bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania cen w zależności od różnych form płatności E. Formy płatności: a) płatność za pobraniem przy odbiorze b) przedpłata na konto bankowe: Bank Zachodni WBK 75 1090 1841 0000 0001 2043 1882 c) płatność gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy F. Wysyłka towaru Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Zakupione produkty wysyłamy za pomocą Poczty Polskiej lub Firmą Kurierską . Aktualny cennik kosztów wysyłki PRZY PRZEDPŁACIE NA KONTO(ceny brutto): Sposoby wysyłki towaru BRUTTO Przesyłka kurierska 22 zł Paczka Poczta Polska Wg cennika Koszty przesyłki PŁATNEJ PRZY ODBIORZE ZA POBRANIEM(ceny brutto). Sposoby wysyłki towaru BRUTTO Przesyłka kurierska 32 zł Paczka Poczta Polska wg cennika Poczty Polskiej W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem pod numerem Tel. 226751438 Tel.kom. 502041967 G. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEWŁASCIWEGO PRZEWOZU PRZESYŁKI Sprzedający odpowiada za terminowe wysłanie przesyłki ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy z winy poczty lub firmy kurierskiej. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przewoźnikowi przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (art.548 KC). Kupujący jest zobowiązany w obecności pracownika poczty bądź firmy kurierskiej sprawdzić stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki, że jest ona uszkodzona lub jej zawartość jest niezgodna z zamówieniem należy żądać od przewoźnika sporządzenia protokołu w obecności Kupującego. H . Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 . Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (data wydania towaru przewoźnikowi). Niezależnie od uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawca może udzielić pisemnie gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji i warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w dokumencie KARTA GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona Sprzedawca odeśle na koszt Kupującego reklamowany produkt. Jeśli Kupujący nie odbierze reklamowanego produktu,będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 1 miesiąca, po czym zostanie zniszczony. W przypadku odrzucenia reklamacji Kupujący może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy – dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji jest utylizowany. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17, sob. 9-13. I. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.jomax.pl jest PHU JOMAX Marek Śmitrowski ul. Marchołta 30 03-110 Warszawa REGON 017301429, NIP 5242395602, poczta elektroniczna sklep@jomax.pl Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania , zawarcia , zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych użytkownika: nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika , w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP , adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury , adres e-mail Użytkownika , numer telefonu kontaktowego aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP J. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.). W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z w/w przepisami – przywołane przepisy maja pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU. W przypadku sporów z klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd w miejscu siedziby Sprzedawcy. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.sklep.jomax.pl są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.sklep.jomax.pl chronione są na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody firmy PHU JOMAX Marek Śmitrowski Regulamin w niniejszej treści obowiązuje od dnia 10.10.2013.